Unser Team im Überblick

Michael Domann

Michael Domann

Fahrschulleiter Prokurist BKF Weiterbildung Fahrlehrer der Klassen A, BE, CE, DE Tel. +49 (0)4321 - 3009 - 731 domann@svg-fs-nord.de

Bernd Petzke

Bernd Petzke

Fahrlehrer der Klassen A, BE, CE, DE & BKF Weiterbildung Tel. +49 (0)4321 - 3009 - 730 Mobil 01723297546 b.petzke@svg-sh.de

Bettina Sünkel

Bettina Sünkel

Fahrschul Büro BKF Weiterbildung Tel. +49 (0)4321 - 3009 - 730 b.suenkel@svg-sh.de

Heike Valentin

Heike Valentin

Orga Service BKF Weiterbildung Tel. +49 (0)4321 - 3009 - 19 h.valentin@svg-fs-nord.de

Marcel Biewald

Marcel Biewald

Fahrlehrer der Klassen A, BE Tel. +49 (0)4321 – 3009 – 730 info@svg-fs-nord.de

Dirk Hardwig

Dirk Hardwig

Fahrlehrer der Klassen A, BE, CE Tel. +49 (0)4321-3009-730 info@svg-fs-nord.de

Benjamin King

Benjamin King

Fahrlehrer der Klassen BE, CE Tel. +49 (0)4321-3009-730 info@svg-fs-nord.de

Karl-Heinz Kahl

Karl-Heinz Kahl

Fahrlehrer der Klassen A, BE, CE, DE Tel. +49 (0) 4321 – 730 info@svg-fs-nord.de

Ulrich Zander

Ulrich Zander

Fahrlehrer der Klassen B, BE Tel. +49 (0) 4321 – 730 info@svg-fs-nord.de